Final Role Play Script

May 9, 2019 | Author: Ereen | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

mandarin...

Description

TMC501 INTRODUCTORY MANDARIN (LEVEL III)

ROLE PLAY SCRIPT

PREPARED FOR,

ELLA LǍOSHĪ FAKULTI PENGAJIAN BAHASA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, SHAH ALAM, SELANGOR

PREPARED BY, AIDA YASMIN BINTI AZMAN

2016249814

CHE SITI NOR SUHADA BINTI MOHAMAD

2016238894

FATIN NASREEN BINTI AHMAD RIZAL LIM

2016250074

 NOOR ALIYA BINTI MUHAMMAD MUHAMMAD KAMAL

2016238944

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA EHT3MA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, SHAH ALAM, SELANGOR

SUBMIT ON, 12 DECEMBER 2018

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

CAST

NAME: AIDA YASMIN BINTI AZMAN STUDENT ID. :  2016249814 PROGRAMME: EH220 CHARACTER: AIDA EMAIL: aidayasmí[email protected] HANDPHONE NO. : 0174050743

NAME: CHE SITI NOR SUHADA BINTI

MOHAMAD STUDENT ID. : 2016238894 PROGRAMME: EH220 CHARACTER: SUHADA EMAIL: [email protected] HANDPHONE NO. : 0142972836 NAME: FATIN NASREEN BINTI

AHMAD RIZAL LIM STUDENT ID. : 2016250074 PROGRAMME: EH220 CHARACTER: FATIN EMAIL: [email protected] HANDPHONE NO. : 0102217508 NAME: NOOR ALIYA BINTI

MUHAMMAD KAMAL STUDENT ID. : 2016238944 PROGRAMME: EH220 CHARACTER: ALIYA, LǏ JĪNGLǏ EMAIL: [email protected]

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Huìhuà 1

 (Di Syarikat Petronas) Zài Petronas Gōngsī  (Di

Lǐ Jīnglǐ

: Fatin xiǎojiě, wǒ kàn le

nǐ de zhèngsū. Nǐ zhēnde shìhé zài wǒmen

de gōngsī gōngzuò. gōngsī  gōngzuò. Cik Fatin, saya telah lihat awak punya sijil-sijil. Awak memang sesuai untuk bekerja di sini. Fatin

: Wáng jīnglǐ, nà nǐ jiēshòu wǒ zài zhèlǐ gōngzuò gōngzuò ma? Pengurus Lee, jadi adakah awak terima saya untuk bekerja di sini?

Lǐ Jīnglǐ

: Fatin xiǎojiě, zài zhèlǐ gōngzuò hěn máng wǒmen de gōngsī kěyǐ kě yǐ

gěi nǐ de xīnshuǐ shì 4500 kuài qián. Nǐ néng jiēshòu ma? Cik Fatin, kerja di sini sangat sibuk syarikat s yarikat kami boleh beri gaji  bulanan sebanyak RM 4500 4500 kepada awak. Awak boleh terima kah? Fatin

: Méi wèntí a. Wǒ huì zuò de hěn hǎo. Tiada masalah. Saya akan bekerja dengan baik.

Lǐ Jīnglǐ

: Hǎo de. Gōngxǐ nǐ! Nǐ liǎng l iǎng gè xīngqí hòu kěyǐ lái gōngzuò. Baiklah, tahniah! Awak boleh mula bekerja dalam masa dua minggu lagi.

Fatin

: Xièxie, Lǐ jīnglǐ. Terima kasih, pengurus Lee.

Huìhuà 2

*Fatin is video calling Aida, Suhada and Aliya*

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Saya sedang buat tugasan. Suhada

: Wǒ gāng xiàbān. Saya baru balik dari kerja.

Aliya

: Wǒ zài chī wǎncān. Saya sedang makan malam.

Aida, Suhada, Aleeya

: Fatin, shénme shì a? Fatin, mengapa?

Fatin

: Wǒ dǎsuàn yào yuē nǐmen qù dùjià a. Nǐmen kěyǐ ? Saya bercadang hendak mengajak kalian pergi bercuti. Kalian  boleh ke tidak?

Aida

: Wa, zhēn hǎowǎn a. Hǎo a hǎo a. Wah, seronoknya. Boleh, boleh.

Suhada

: Wǒmen shénme shíhòu yào qù? Bilakah kita hendak pergi?

Fatin

: Wǒmen zhègè xīngqí liù qù dànshì wǒ hái bù zhī dào yào dài nǐmen qù nǎlǐ. Kita pergi pada Sabtu ini tetapi saya tidak pasti hendak bawa kalian pergi ke mana.

Aliya

: Lái wǒ de lǎojiā dùjià, Xībādān Dǎo. Hǎo ma? Apa kata datang bercuti di kampong saya,Pulau Sipadan. Boleh kah?

Aida, Suhada, Fatin

: Wa, Xībādān Dǎo bùcuò a. Kěyǐ Kěyǐ. Wah, Pulau Sipadan seronok juga. Boleh,boleh.

Aliya

: Hǎode, wǒmen xīngqí liù jiàn. Wǒ zài fēijī chǎng děng nǐmen. Baiklah, kita jumpa Sabtu ini. Saya tunggu kalian di lapangan terbang.

Huìhuà 3

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Suhada, di manakah Fatin? Kita sudah lewat. Suhada

: Bù zhīdào a. Wǒ dǎ diànhuà gěi tā kàn. Saya tidak tahu. Saya cuba telefon dia.

Aida

: Wèi, wǒ kàndào Fatin zǒu guò lái le. Weh, saya nampak Fatin sedang jalan ke sini.

Fatin

: Duìbùqǐ. Gānggāng hěn sāichē yīnwèi gōnglù shàng fāshēng le chēhuò. Maaf. Tadi jalan sangat sesak kerana ada kemalangan di jalan raya.

Aida

: Méi guānxì. Zǒu ba! Zǒu ba! Wǒmen yǐjīng chídào le. Tidak megapa. Jom! Jom! Kita sudah lewat.

Huìhuà 4

Zài Kota Kinabalu Jīchǎng  (Di Lapangan Terbang Kota Kinabalu) Suhada

: Hello Aliya, wǒmen dào le Shābā. Nǐ zài nǎlǐ? Hello Aliya, kita sudah sampai Sabah. Awak di mana?

Aliya

: Wǒ zài jīchǎng wàimiàn le. Saya di luar lapangan terbang.

Suhada

: O, wǒ kàndào nǐ le. Oh, saya sudah nampak awak.

Fatin

: A, Aliya hǎo jiǔ bù jiàn. Ah, Aliya sudah lama tidak berjumpa.

Aliya

: Duì a. Wǒ hěn xiǎngniàn nǐmen a. Xiànzài wǒ sòng nǐmen qù  jiǔdiàn xiūxi, hǎo ma? ma? Betul. Saya sangat rindu kalian. Saya hantar kalian ke hotel sekarang untuk berehat, boleh kah?

Aida

: Hǎode, wǒmen yě lèi le. Baiklah. Kami juga sangat letih.

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Aida

: A, zhèbiān de shíwù hěn hǎo chī. Ah, makanan di sini sangat sedap.

Aliya

: Duì a, zhèbiān de fēngjǐng yě hěn měi. Betul,pemandangan di sini jugat sangat cantik.

Suhada

: Wǒmen yīqǐ pāizhào, hǎo ma? Kita tangkap gambar bersama-sama, boleh kah?

Aliya

: Hǎo a. Lái wǒmen yīqǐ pāi duō duō  de zhàopiàn. Baiklah. Mari kita tangkapgambar tan gkapgambar banyak-banyak.

Aida

: Chī bǎo hòu, wǒmen yào qù nǎlǐ? Setelah selesai sarapan, kita hendak pergi mana?

Aliya

: Wǒmen qù fúqián hé kàn shānhú. Hǎo bù hǎo? Kita pergi bersnorkel dan tengok batu karang mahu kah?

Suhada

: Hǎo a. Tīngshuō Tīn gshuō zhèlǐ de shānhú hěn piàoliang a. Baiklah. Dengar kata batu karang di sini sangat cantik.

Aliya

: Duì, duì. Nǐmen yīdìng yǎo qù kàn. Betul, betul. Kalian mesti kena tengok.

Fatin

: Wèi, wǒ yòu yī gè hǎo xiāoxi yào gàosù nǐmen. Weh, saya ada berita baik hendak bagitahu kalian.

Aida

: Shénme xiāoxi? Apakah berita itu?

Fatin

: Wǒ gāng dédào xīn gōngzuò. Saya dapat kerja baru.

Suhada

: Wa, gōngxǐ nǐ a. Qǐngwèn nǐ de xīn gōngzuò dìfāng zài nǎlǐ a? Wah, tahniah awak. Boleh tahu di manakah tempat kerja baru awak?

Fatin

: Zài Petronas Gōngsī a. Di Syarikat Petronas.

Aida

: Wa, nǐ zhēn bàng a. Wǒ hěn tì nǐ kāixīn.

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Terima kasih. Suhada

: Dàjiā, wǒ yě yǒu hǎo xiāoxi yào gàosù nǐmen. Wǒ yào jiéhūn le. Kalian, saya juga ada berita gembira hendak beritahu kalian. Saya akan berkahwin.

Aida

: A? Zhēnde ma? Hé shéi? Ha? Betul kah? Dengan siapa?

Suhada

: Nǐmen cāi yī cāi shì shéi. Cuba kalian teka siapakah orangnya?

Aida

: Lùmàn? Luqman?

Aliya

: Bù, bù. Nǐ gēn Wáng Míngdǎ, duì ma? Bukan, bukan. Awak dengan Wang Mingda, betul kah?

Suhada

: Nǐmen quán dōu cāi cuò le. Wǒ gēn Fǎlì jiéhūn a. Kalian semua salah teka. Saya akan berkahwin dengan Farid.

Aliya

: Ha? Nǐmen shénme shíhòu zài yīqǐ de? Ha? Bilakah kalian bercinta?

Suhada

: Wǒ gēn Fǎlì zài yīqǐ liǎng nián le. Wǒ hěn ài tā. Saya bercinta dengan Farid sudah dua tahun. Saya sangat sayangkan dia.

Aida

: Wa, gōngxi nǐmen a. Jìdé yào qǐng wǒmen lái nǐ men de hūnlǐ a. Wah, tahniah. Jangan lupa untuk jemput kami datang ke majlis  perkahwinan kalian nanti.

View more...

Comments

Copyright ©2017 chineseinfo.info Inc.
SUPPORT chineseinfo.info