Kertas Kerja Pertandingan Futsal ASAT (SMK SEDAYA)

July 5, 2019 | Author: Mohd Saifullah Sihabudin | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Kertas Kerja Pertandingan Futsal ASAT (SMK SEDAYA)...

Description

KERTAS KERJA PERTANDINGAN FUTSAL KARNIVAL KOKURIKULUM ANUGERAH SERI ASRAMA TERBILANG (ASAT)

PERINGKAT NEGERI SARAWAK  TAHUN 2015

PENGANJUR  SMK SEDAYA, KANOWIT

1. PENGENALAN Karnival Anugerah Seri Asrama Terbilang (ASAT) merupakan program induk tahunan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak selaras dengan program Unit Asrama Harian !ahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan "ala#sia dalam merealisasikan peranan dan $ungsi asrama sebagai pusat ke%emerlangan pendidikan serentak memartabatkan asrama harian seluruh negara& Pertandingan Pertandingan 'utsal dalam Karnival ASAT men#ediakan ruang dan peluang kepada warga dan penghuni asrama dan seterusn#a membina aringan kerasama ke arah ke%emerlangan diri dan asrama& i samping itu penganuran tersebut diharap dapat men%ungkil bakat* bakat baru pemain $utsal di Negeri Sarawak untuk diketengahkan ke peringkat #ang lebih tinggi selaras dengan Pembangunan Sukan Negara&

2. MATLAMAT "atlamat pertandingan ini adalah seperti berikut + ,&

"engetengahkan potensi para pemain #ang berbakat -on Tengah peringkat Negeri Sarawak&

,,&

"emupuk semangat kerasama perse$ahaman dan interaksi #ang sihat di kalangan pemain dan membentuk sikap serta amalan positi$ dengan menunukkan disiplin #ang tinggi ketika bertanding&

,,,&

Penganuran pertandingan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada para pemain untuk memahami permainan serta undang*undang $utsal

,.&

"endedahkan para pemain supa#a lebih %enderung untuk kearah kehidupan #ang positi$ dengan melakukan aktiviti riadah disamping menimba pengalaman untuk men#ertai pertandingan #ang lebih tinggi pada masa #ang akan datang&

3. OBJEKTIF /& "en%ari bakat* bakat pemain $utsal sekitar -on Tengah di peringkat Negeri Sarawak& 0& "engeratkan lagi silaturrahim antara guru* guru urulatih kakitangan sekolah pihak peabat serta murid* murid #ang men#ertai pertandingan ASAT ini& 1& "eningkatkan tahap kesihatan dan ke%ergasan para peserta atau pemain bagi men#ertai setiap aktiviti #ang dianurkan&

2& "emberi peluang kepada para peserta untuk menimba pengalaman melalui sukan dan sentiasa mengikut peraturan #ang ditetapkan&

4. TEMPAT PERTANDINGAN 3adangan tempat untuk mengadakan pertandingan $utsal ialah di Gelanggang Futsal SMK SEDAYA, Kanowit. 5. SASARAN "urid*murid #ang tinggal di sekolah Asrama Harian ( 04/5 ) -on Tengah Peringkat Negeri Sarawak& 6. TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAAN 3adangan tarikh ialah pada 0/ 6 00 September 04/5 7. PERASMIAN Upa%ara penangguhan rasmi oleh Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak& 8. ANGGARAN DAN BELANJAWAN 7uuk 8ampiran A

9. JAWATANKUASA PENGELOLA PERTANDINGAN Penaung 9 Pn "alsiah bt& Jamal ( Pegawai Pendidikan aerah Kanowit ) Penasihat 9 :n ;ill# ak Johnson ( Ketua UPPK Peabat Pendidikan aerah Kanowit ) Pengerusi 9 :n 8anggie anak Uang ( Pengetua S"K S:A
View more...

Comments

Copyright ©2017 chineseinfo.info Inc.
SUPPORT chineseinfo.info