Lk Hipertensi

May 12, 2019 | Author: Rahmadani Fitria | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Hipertensi...

Description

Sri Widari ‹ › Beranda Lihat versi web Jumat, 21 Maret 2014 widha widhari di 19.30 L!"#$ %S&S '(!)#*)$S( !+ !+ L$S( S&'$ %)!)#W*$ )#"$*(% !+ *n-- +)$$ $&$ S(S*)M %#+("S%&L)# !+ %S&S '(!)#*)$S( +( +)S #)#"*B)% !"L% %)/. LB&!( L"MB"% B#* 'ari tana  Seasa, 11 Maret 2014 $ama e5m65  %e5m65 7 8Se6uuh *em6at  +esa #er5t, Bae !5a, Labua6i *inat Semester  3 ( . !)$%J($ 1. (+)$*(*S $ama  *n-&mur  :; *ahun Jenis eamin  Laiaan eura  Buruh Batu 2. #(W?* %)S)'*$

2.1 %euhan &tama  !usin 2.2 #iwa=at !en=ait Searan !ada saat meauan 6ena>ian ien datan e 65s=andu denan euhn sait e6aa se>a 3 hari =an au, ien menataan menataan saitn=a berden=ut5an. b. Mata Bentu tam6a simetris, 5n>un@va tam6a anemis, sEera @da iteri, 6u6i is55r, 6enihatan abur, @da ada 6eradanan, tam6a menunaan aEa mata, @da ada n=eri dan @da ada ben>5an. E. 'idun Bentu tam6a simetris, @da ada ua, @da ada 6eradanan, @da ada seEret 6ada hidun, @da ada n=eri tean, 6enEiuman masih Euu6 bai. d. Muut dan *en5r5an

Muut tam6a sediit 5t5r, mu5sa muut tam6a erin, @da ada 6eradanan, ii tam6a unin, tam6a Eareas ii dan ii tam6a 5m65n, sudah hian @a, menaami esuitan saat menun=ah dan @da ada esuitan saat menean. e. *eina Bentu simetris, @da ada ua, @da tam6a serumen, @da ada 6eradanan, @da n=eri tean 6ada baian bean teina 8mast5ideus, @da ada ben>5an, 6endenaran masih baus F. Leher *ida ada 6embesaran een>ar th=r5id, @da ada ua, @da ada bendunan vena >uuaris, ien meneuh eher baian beaan, terasa berat 8au udu. . +ada *am6a simetris, @da ada retrasi dindin dada, @da ada n=eri tean. h. bd5men Bentu simetris, @da ada 5edema, @da ada n=eri tean, @da ada massa. i. enetaia *ida tera>i  >. )stremitas %euatan 5t5t tanan anan dan iri 4, ai anan dan iri 4 . (nteument %ebersihan Euu6 bai, warna uit hitam, embab, @da ada anuan 6ada uit. 4. !)$%J($ !)#%)MB$$ &$*&% L$S( 4.1 !erubahan 65sisi atau eraan eseimbanan %ien mend5r5n tubuhn=a e atas denan tanan saat banun dari tem6at dudu bai ursi mau6un antai, dan tam6a ien @da stabi 6ada saat berdiri 6ertama ai. Seteah berdiri ien [email protected] se>ena au ber>aan, saat dudu ien tam6a dudu seEara 6erahan, 6andanan mata abur, ien meneuh 6usin dan terasa berat di eher baian beaan, saat menambi sesuatu ien tam6a 6erahanaan dan eraan %ien tam6a ber>aan denan 6erahanaan tam6a sem65=5nan.

D. !)$%J($ !S(%"S"S(L %ien menataan hubunan denan anaia ban=a 6iiran, ien [email protected] saat dia>a biEara dan memberian um6an bai dari sesuatu =an sedan dibiEaraan. :. !)$%J($ A&$S("$L %L()$ %atG indeC $5. %eiatan Mandiri Bantuan Sebaian Bantuan !enuh 1. Mandi 2. Ber6aaian 3. %e %amar %eEi 4. Ber6indah *em6at D. B%BB :. MaanMinum %eteranan  ien da6at bera@vitas seEara mandiri tan6a 6enawasan, 6enarahan, atau bantuan a@F dari 5ran ain. . S**&S %"$(*(A  A)%*(A a. Sh5rt !5rtabe Menta Status [email protected] 8 S!MSH  !ertan=aan  Benar Saah $5m5r !ertan=aan Jawaban I 1 *ana bera6a hari ini  11 I 2 'ari a6a searan  #abu I 3 6a nama tem6at ini 

Bansa I 4 +imana aamat anda  Bansa I D Bera6a umur anda  :D tahun I : %a6an anda ahir  Lu6a I  Sia6a 6residen (nd5nesia  SB? I ; Sia6a 6residen (nd5nesia sebeumn=a  *ida tau I 9 Sia6a nama eEi anda  [email protected] I 10 %urani 3 dari 20 dan teta6 6enuranan 3 dari [email protected] ana baru, seEara menurun 1, 14, 11, ;, D, J&ML' Benar  : Saah  4 (nter6retasi  Saah 0 K 3  Aunsi inteetua utuh Saah 4 K D  Aunsi inteetua erusaan rinan Saah : K ;  Aunsi inteetua erusaan sedan Saah 9 K 10  Aunsi inteetua erusaan berat +ari hasi Sh5rt !5rtabe Menta Status [email protected] 8 S!MSH  di da6atan hasi  benar dan 3 saah ini menun>uan bahwah Funsi inteetua *n-- erusaan rinan. b. MMS) 8Mini Menta Status )Cam $5 s6e

%5[email protected]  $iai masima $iai %ien %riteria 1 "rientasi D 1 Men=ebutan denan benar  *ahun  2012 8Benar Musim emarau *ana 11 'ari #abu 8Benar Buan maret 2 "rientasi D 3 +imana searan ita berada  $eara  (nd5nesia 8Benar !r56insi  >awa 8Benar %abu6aten5ta  maan 8Benar [email protected] < Wisma< 3 #eistrasi 3 3 Sebutan 3 nama 5b=e 8misa  ursi, me>a, ertas, emudia ditan=aan e6ada ien, men>awab  1. ursi 2. me>a

3. ertas 4 [email protected] dan auasi D 2 Meminta ien berhitun muai dari 100 emudia urani  sam6ai D @nat. Jawaban  1. 93 2. ;: 3. 9 4. 2 D. :D D Meninat 3 3 Minta ien untu menuani [email protected]a 5b=e 6ada 65in e< 2 [email protected] 65in niai 1 : Bahasa 9 : Menan=aan 6ada ien tentan benda 8sambi menun>uan benda tersebut. Minta ien untu menuani ata berut   @da ada, dan, >ia, atau teta6i  %ien men>awab @da ada, >ia dan teta6i. Minta ien untu meni[email protected] 6erintah beriut =an terdiri 3 anah. 1. mbi ertas ditanan anda 2. i6at dua 3. dan taruh diantai !erintahan 6ada ien untu ha beriut 8bia a@tas sesuai 6erintah niai satu 65in. tutu6 mata anda!erintahan e6ada ien untu menuis aimat dan men=ain ambar. *5ta niai 30 1; (nter6retasi hasi  24 K 30  @da ada anuan 5[email protected]  1; K 23  anuan 5[email protected] sedan

0 < 1  anuan 5[email protected] berat +ari hasiMMS) 8Mini Menta Status )Camdi da6atan hasi 21 ini menun>uan bahwah *n-menaami anuan 5[email protected] sedan. ;. !)$%J($ s**&S m)$*L %ien menataan @da 6ernah merasa sedih dan seau merasa Eeria, ien @da 6ernah bereEi [email protected] tentan masa de6an arena ien merasa senan @na bersama EuEu dan istrin=a, ien @da 6ernah merasa aa daam membimbin anaadi e6aa euara, ien  >ua merasa 6uas denan eadaann=a =an searan, ien menataan Ee6at eh a6abia meaun a@vitas =an berebihan. 9. !)$%J($ MSL' )M"S("$L a. Masaah )m5si5na %ien menataan @da menaami esuitan @dur. *eta6i teradan %ien terbanun 6ada maam hari untu enEin, %ien menataan @da 6ernah mem6un=ai masaah denan 5ran ain dan ien @da 6ernah men5nsumsi 5bat @dur mu6un 5bat 6enenan serta ien menataan @da 6ernah menurun diri, ien seau ditemani 5eh istri dan E uEun=a. 10. !)$%J($ !)#(L%& *)#'+! %)S)'*$ !5a ebiasaan  ien menataan serin mer55 menhabisan ebih dari 3 batan 6erhari dan minum 56i [email protected] hari. !5a !emenuhan %ebutuhan Sehariua menataan maan maanan =an sama denan euaran=a tam6a adan=a 6erbedaan maanan, ien minum aran @dur sian, ien se rin merenun nasib EuEuadi au !embuuh darah @da da6at menemban as55nstrisi 6embuuh darah *+ !eninatan teanan vasuer serebra anuan rasa aman n=eri 2. +S < %ien menataan uran tahu tentan 6en=ait hi6ertensi. < %ien @da tahu 6en=ebab hi6ertensi

< %ien menataan maan maanan =an sama denan euaran=a, tam6a adan=a 6erbedaan +" < %ien bertan=a tentan 6en=aitn=a. < ** *+ 1:090 mm' $ ; Cmenit S  3:, 5/ ## 20 Cmenit BB 4D  'i6ertensi %uran inF5rmasi menenai 6en=ait dan tera6i %uran 6enetahuan 3. +S < %ien menataan @da senan maan tam6a aram < %ien menataan maan maanan =an denan =an di 5nsumsi euara +" < %ien menataan maan maanan =an sama denan euaran=a < ** *+ 1:090 mm' $ ; Cmenit S  3:, 5/ ## 20 Cmenit BB 4D  a=a hidu6 'i6ertensi

as55ntrisi !embuuh darah in>a !enurunan airan darah !eninatan ad5ster5n #etensi $a edema #esi5 %eebihan 5ume /airan #umusan +ian5sa a. anuan rasa aman n=eri berhubunan denan !eninatan teanan vasuer serebra di tandai denan ien Meneuh 6usin e6aa dan eher baian beaan terasa berat dan saitn=eri, 6usin dirasaan terutama saat ber>aan, sa n=eri D, %ien tam6a serin memeani e6aan=a, 6enihatan abur, **  *+ :090 mm', $; Cmenit, S 3:, 5/, ## 20 Cmenit, BB 4D . b. %uran 6enetahuan berhubunan denan %uran inF5rmasi menenai 6en=ait dan tera6i di tandai denan ien menataan uran tahu tentan 6en=ait hi6ertensin=a, ien tam6a serin bertan=a tentan 6en=aitn=a **  *+:090 mm', $; Cmenit, S 3:, 5/, ## 20 Cmenit, BB 4D . E. #esi5 eebihan v5ume Eairan berhubunan denan edema ($*)#)$S( %)!)#W*$ $5 $5.+C *u>uan dan %riteris 'asi (ntervensi %e6erawatan #asi5na 1 Seteah diauan un>unan rumah seama 2C:0 menit dihara6an 6asien da6at men5ntr5 n=eri atau sait e6aa hian atau beruran denan riteria hasi  < %ien @da menuna6an adan=a n=eri atau sait e6aa. < %ien tam6a n=aman. < *andai @nat n=eri ien. 3. %a>i 5asi intensitas dan saa n=eri.

4. Bantu 6asien daam ambuasi sesuai ebutuhan. D. Berian @ndaan n5n Farma55is :. Berian 6en>easan Eara untu meminimaan a@tas vas55ntrisi. . %5ab5rasi daam 6emberian 5bat anaesiE sesuai indiasi. 1. %eadan umum menun>uan eadaan ien seEarautuh dan denan menetahui tandautn=a. 2. &ntu menetahui @nat n=eri ien denan menunaan 6ena>ian !H#S*. 3. &ntu menetahui n=eri =an dirasaan ien sehina bisa ditentuan intervensi =an te6at sean>utn=a. 4. &ntu menhindari inssiden eEeaaan atau ter>atuhn=a arena ien 6usin. D. Menurani atau menhianan sait e6aa. :. @tas =an meninatan vas55ntrisi men=ebaban sait e6aa. . naeEi da6at menurani rasa n=eri 2 Seteah diauan un>unan rumah seama 2C:0 menit dihara6an 6asien menetahui inF5rmasi tentan hi6ertensi denan riteria hasi  < ien menuna6an 6enetahuan aan hi6ertensi. < Mea65ran 6emaaian 5batuan dari 60en5batan dan 6r5sedur. 3. Jeasan [email protected]n=a inunan =an tenan, @da 6enuh denan stress. 4. +isusian tentan 5batuan 6emberian 5bat dan eFe sam6in 5bat. D. Berian 6endidian esehatan tentan Eara menEeah dan menatasi hi6ertensi. :. n>uran ien untu @da men5nsumsi maanan dan minuman =an da6at meninatan teanan darah. . )vauasi @nat 6enetahuan ien.

1. Memberian dasar untu 6emahaman tentan 6eninatan teanan darah menariasian [email protected]ah medis =an serin diunaan. !emahaman bahwa teanan darah @ni da6at ter>adi tan6a e>aa shina memuninan 6asien untu mean>utan 6en5batan mesi6un sudah merasa sehat. 2. Su6a=a ien tahu dan memuninan 6asien untu mean>utan 6en5batan. 3. Su6a=a ien bisa men5ntr5 stress. 4. Menurani resi5 eraEunan dan 5ver d5sis 5bat dan su6a=a 6en5batan anEar arena 6asien sudah 6aham dan tahu menenai 5batauh mana ien menetahui dan memahami tentan 6en=aitn=a 3 Seteah di auan @ndaan e6erawatan seama 3C:0 menit di hara6an @da ter>adi eebihan v5ume Eairan denan Eriteria hasi  < *ida ada edema < BB n5rma < ** daam vbatas n5rma < Bun=i na6as dan >antun n5rma 1. %a>i 65a maan ien atau diet terhada6 inadeuat masuan 6r5tein 2. +5r5n ien untumenurunan masuan aram 3. Lauan @ndaan untu meinduni tubuh dari Eeder dan edema 1. !enurunan airan in>a menaibatan 6eninatan [email protected]@ men=ebaban retensi air dan $a. 2. !eninatan adar $a daam darah da6at men=ebaban edema 3. %uit edema, da6at mudah Eedera, dan uit erin ebih rentan untu rusa dan Eedera. +. (M!L)M)$*S( %)!)#W*$ 'ari*Jam $5+C (m6ementasi #es65n hasi !araF  1. Seasa

11i eadaan umum ien dan tandai @nat n=eri ien denan menunaan saa !H#S*. 3. Mena>i 5asi, intensitas, dan saa n=eri. 4. Memberian 6en>easan Eara untu me minimaan a@vitas vas55ntrisi [email protected] mene>an saat BB, batu 6an>an dan membunu . D. Memberian tera6i 5bat sesuai indiasi  Ea6t56ri 12,D m 1C1. 1. 'asi eadaan umum ien sedan. **  *+  1:0100 mm', S  3:, /, $  ;Cmenit, ##20Cmenit. 2. ! $=eri dirasaan 6ada e6aa H n=eri dirasaan berden=uti @nat 6enetahuan ien < Berian 6en=uuhan menenai 6en=aitn=a < )vauasi @nat 6enetahuan [email protected] seesai member 6en=uuhan. 3 S < %ien menataan maan maanan =an sama denan euaran=a < %ien menataan @da bia maan tam6a aram " < %eadaan umum ien bai < *ida ada tandauran ien untu batasi asu6an Eairn >ia ter>adi 5edema < an>uran ien untu membatasi 5nsumsi rendah aram Berbai 4 Beri 5mentar sebaai !ubiasi [email protected]>au D 5mentar

View more...

Comments

Copyright ©2017 chineseinfo.info Inc.
SUPPORT chineseinfo.info